Make your own free website on Tripod.com
 

Sumbangan Tamadun Islam Dalam Bidang Fizik (2)

SUMBANG AHLI FIZIK ISLAM TERHADAP FIZIK TEORI

            Fizik yang telah dikaji oleh orang Yunani terus dikembangkan oleh orang Islam pada abad yang ke-7 M hinggalah kepada abad ke-12 M . Tidak dapat dinafikan bahawa orang Islam amat dipengaruhi oleh kitab suci mereka , iaitu al-Quran . Sebahagian besar datipada al-Quran mengajak manusia untuk mencerap dan mengkaji alam ini . Boleh dikatakan bahawa kajian fizik menurut al-Quran memanglah dituntut ke atas manusia . Umpamanya kita boleh melihat ayat-ayat al-Quran berikut yang bermaksud :

*  “ Muliakan nama Tuhanmu yang Paling Tinggi , yang menciptakan dan menyempurnakan . Yang menentukan hukum dan memberi bimbingan .”  ( Al-Quran , Surah al-A’la : 13 )

*  “ Tidakkah kau lihat bahawa Allah menundukkan bagimu segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi .” ( Al-Quran Surah Luqman : 20 )

Jelas dari ayat –ayat tersebut di atas bahawa alam yang dicipta Allah A.W.T. ini tertakluk kepada hukum-hukumnya dan benda-benda yang di langit dan di bumi itu untuk kegunaan manusia . Ayat-ayat al-Quran yang telah dipetik di atas serts banyak lagi yang lain , telah mendorong ramai kaum Muslimin mengkaji lebih mendalam tentang alam kejasmanian mulai abad ke-7 . Sebelum ini , kajian ini banyak dibuat oleh orang China dan India . Hasil-hasil kajian mereka telah diambil oleh ahli sains Islam sebagai titik permulaan untuk  memulakan kajian mereka mengenai alam kejasmanian . Hasil-hasil kajian mereka diterima oleh ahli sains Islam kerana Islam tidak menghalang  penganut memperolehi ilmu dari orang bukan Islam , lagipun kajian-kajian orang bukan Islam itu tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran agama Islam .

Dengan adanya minat , kegigihan serta kesungguhan , para ahli sains Islam telah berjaya meningkatkan dan memajukan sistem sains sehinggalah pusat-pusat pengajian Islam menjadi tumpuan golongan cerdik pandai pada masa itu terutamanya dari benua Eropah . Keadaan ini berterusan  sehingga abad ke-13 M , di mana kedudukan orang Islam dalam dunia sains mencapai zaman kegembilangannya .

Perkembangan fizik teori semasa tamadun Islam telah dilakukan oleh beberapa golongan . Golongan yang terkenal terdiri daripada ahli-ahli falsafah peripatetik yang digelar sebagai Masya’iyyin , ahli teologi yang digelar sebagai Mutakallimum , ahli gnosis yang digelar Urafa kumpulan Mulla Sadra . Mereka ini memajukan fizik teori yang bukan semata-mata terbabit dengan kajian fizik sahaja , malahan ia ikut serta dalam bidang-bidang lain seperti falsafah dan teologi .  

Di kalangan para falsafah peripatetic seperti al-Farabi , Ibn Sina , Khawajah Nasiruddin , Ibn Bajjah dan Ibn Rusyid banyak merujuk kepada pemikiran falsafah Yunani . Mereka menganggap alam ini sebagai memenuhi prinsip perubahan dan fizik merupakan sains berkenaan dengan perkara yang berubah . Sebagai contoh , al-Farabi ( 872-950 M ) , seorang ahli falsafah Turki , telah mengkaji tentang bunyi dalam muzik dalam sebutan gelombang udara . Ibn Sina ( 980-1037 M ) pula mengkaji perkara tentang halaju bunyi dan cahaya . Beliau berpendapat bahawa kesan cahaya bersifat serta-merta , sementara bunyi ada suatu halaju yang menyebabkan bunyi boleh didengar beberapa ketika selepas kejadian bunyi berlaku . Al-Haitham ( 965-1039 M ) telah menyangkal pendapat ini dan telah membuktikan secara eksperimen bahawa cahaya juga ada halaju yang terhingga .

Di samping ini , ahli falsafah peripatetic juga menyatakan bahawa setiap jasad terdiri daripada bentuk dan jirim yang bersifat selanjar . Bagi mereka , ruang ini dan detikan masa juga adalah selanjar . Suatu titik di dalam ruang atau satu detikan masa tidak lebih daripada aspek kenyataan selanjar yang diniskalakan oleh pemikiran kita sebagai sesuatu yang tidak ada kewujudan objektif .

Ahli falsafah ini juga menegakkan doktrin kebersebaban dan menganggap bahawa dalam alam ini semua kejadian berlaku disebabkan oleh set-set sebab dan apabila ia berlaku akan semestinya , mengikut keperluannya , menghasilkan kejadian yang dipertimbangkan itu . Mereka menganggap ini tidak bercanggahan dengan kehendak Allah kerana setiap kejadian akhirnya dapat dikaitkan dengan ‘Sebab Perdana’ itu seperti yang terkandung dalam ayat yang bermaksud :

* “ Allah menciptakannya segala sesuatu dan Dia memelihara segala sesuatu .” ( Al-Quran , Surah al-Zumar : 62 )

*  “ Apakah kamu tiada mengetahui bahawa kepada Allah sujud apa sahaja yang ada di langit , di bumi , matahari , bulan dan bintang , gunung , pohon-pohon , binatang-binatang yang melata dan sebahagian besar daripada manusia .”  ( Al-Quran , Surah al-Haj :18 )

            Oleh yang demikian , pada pendapat ahli falsafah peripatetic , alam ini bergantung kepada Allah untuk kewujudan , yakni alam ini tidak boleh berdiri dengan sendirinya . Sungguhpun demikian , alam ini pada mata kasar kelihatan seolah-olah ada kenyataan relatif tersendiri yang boleh diasingkan daripada kehendak Allah . Ayat-ayat yang disebut di atas membawa maksud bahawa alam dan segala benda yang berada di dalamnya mematuhi peraturan-peraturan yang Allah telah tentukan .Peraturan-peraturan ini dikenali sebagai hukum-hukum dalam bidang fizik .Hukum-hukum ini membolehkan manusia mengetahui alam yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar .  Pengetahuan inilah yang membolehkan manusia mengetahui , memahami tingkah laku makhluk yang ada di dalam alam ini , misalannya salah satu hukum asas fizik yang dinamai hukum gravity semesta .

 Hasil daripada mematuhi hukum-hukum ini , segala benda ada sifat-sifat dan telatah tersendiri yang membolehkan manusia cerapi . Sebagai contoh , apabila suatu bola diluncurkan maka diperhatikan bahawa bola itu akan menuju ke permukaan bumi . Mata yang memandang melihat bola itu bersendirian , tetapi hakikatnya dalam keadaan bersendirian di udara bola itu berada di bawah suatu tarikan gravity . Kerana bola itu tidak dapat lari daripada mematuhi hukum gravity , maka bola itu tidak boleh tidak akan jatuh ke bumi .

            Ahli teologi dari kumpulan Asy’ari , telah menggunakan perwakilan keatoman untuk menerangkan alam tabii ini . Konsep atom ini di samping dari pengaruh Yunani , ia juga diperolehi daripada ayat al-Quran yang bermaksud :

“ Tidak luput dari pengetahuan Tuhanmu biarpun sebesar zarah ( atom ) di bumi ataupun di langit . Tidak pula yang lebih kecil dan tidak pula yang lebih besar dari itu melainkan ( semua tercatat ) dalam kitab yang nyata ( Luh Mahfudz ) .”  ( Al-Quran , Surah Yunus : 61 )

Mengikut mereka , ketidakselanjaran antara benda lebih nyata daripada keselanjarannya . Yang demikian alam ini dilihat sebagai mandala yang terdiri daripada entity yang terasing dan konkrit dan tidak ada hubungan mendatar antaranya . Mereka mengatomkan jirim , ruang dan masa dan menolak  konsep kebersebaban yang pada lahirnya menjadikan rantaian di antara satu dengan yang lain bagi perkara ini .

Mengikut teori fizik moden sekarang , keselanjaran atau kekuantuman tidak ada percanggahan . Dalam keadaan manakah keselanjaran atau kekuantuman boleh digunakan bergantung pada keadaan ketika cerapan dibuat .Ahli sufi atau gnosis mempunyai pandangan bahawa alam tabii ini bukan hanya sebagai pentas tindak-tanduk manusia seperti yang dianggap oleh para teologi ; dan bukan satu aspek kenyataan yang mesti dipadankan dengan sistem falsafah am seperti yang dikehendaki  oleh para ahli falsafah , tetapi sebaliknya berupa kenyataan yang mengandungi symbol dan memahami symbol-simbol ini menandakan satu peningkatan dalam perjalanan seseorang menuju kepada Tuhan . Pendapat ini boleh dikesan sumbernya daripada fahaman ayat al-Quran yang bermaksud :

“ antara langit dan bumi sungguh ( terdapat ) tanda-tanda ( keesaan dan kebesaran ) bagi kaum yang memikirkannya .”  ( Al-Quran , Surah al-Baqarah : 164 )

  Hanya setelah symbol-simbol ini difahami dan diterapkan ke dalam rohani barulah boleh ia mengetahui rahsia alam yang sebenarnya . Oleh yang demikian , bagi ahli sufi fenomenon tabii akan dijelmakan olehnya daripada fakta kepada symbol yang selepas ketika itulah alam ini menjadi lutsinar secara metafizik .

Di sini kelihatan bagaimana ahli sufi cuba memberi makna terhadap benda-benda yang dicipta oleh Allah . Benda-benda ciptaan Allah bukan hanya untuk tontonan manusia tetapi merupakan tanda-tanda manusia tentang kewujudan Allah dan segala sifat keistimewaannya sehingga memahami tanda-tanda ini boleh menyebabkan manusia tunduk dan patuh kepada hukum-hukum Allah seterusnya menjadi hamba Allah yang sebenarnya .

Ahli sufi dari kumpulan Ibn Arabi ( 1140-1218M )menganggap kosmos ini sebagai teofani tentang hak Allah yang diperbaharui setiap masa . Cipta-Nya dimusnahkan dan dicipta semula setiap masa seperti yang dikatakan oleh ahli teologi . Kumpulan Ibn Arabi juga menegaskan bahawa kenyataan pada akhirnya tidak bersifat gandaan , tetapi pada hakikatnya bersatu yang bersifat bukan secara kebendaan . Doktrin ini berasaskan kepada ketauhidan Allah S.W.T. yang menunjukkan bahawa semua mandala kenyataan saling berkaitan antara satu dengan yang lain .

Teori ini telah digunakan oleh ahli fizik pada abad 20-an ini . Malah Einstein telah menunjukkan bagaimana jisim m dapat dihubungkan dengan tenaga T ( suatu kuantiti yang tidak bersifat kebendaan ) melelui persamaan T=mc  , dengan c mewakili laju cahaya . Contoh lain untuk menunjukkan perkaitan yang wujud antara mandala elektrik dengan haba , misalnya melalui prinsip keabadian tenaga elektrik dan haba . Tenaga elektrik yang dibekalkan oleh penjana elektrik apabila tiba pada plat saterika akan berubah menjadi haba menyebabkan saterika itu panas .

Bagi kumpulan Mulla Sudra pula , mereka mengamirkan pandangan ahli gnosis , Isyraqiyyin ( iluminasis ) , ahli teologi dan ahli falsafah unutk , menghasilkan suatu perspektif tabii . Mereka berpendapat setiap benda berada dalam proses meningkat ke taraf bentuk tabii yang disebut sebagai “ reality arketip ” atau kenyataan naskhahan . Oleh yang demikian , benda ini mengalami perubahan yang berkaitan dengan ruang dan bukannya berkaitan dengan masa . Dapat diperhatikan bahawa pemikiran Mulla Sudra terhadap alam bersifat dinamik walaupun di samping itu mereka mengabadikan aspek bentuk tabii benda-benda , hubungan dan kesatuan antaranya .

Kumpulan Muslim lain telah menyumbangkan idea-idea mereka sendiri daripada ahli falsafah anti-peripatetik dan para ahli sains seperti Muhammad Ibn Zakaria , al-Razi , al-Biruni dan Abu-Barakah al-Baghdadi . Mereka berpendirian masing-masing . Mereka mengkritik falsafah ahli peripatetic . Umpamanya , al-Razi membina kosmologinya yang tersendiri berasaskan konsep yang dinamainya lima qudama’ ( al-qudama’al-khamsah ) yang mengandungi masa dan ruang . Konsep ini diperolehnya daripada Manichaean dan juga Timaeus yang ditulis oleh Aflatun . Ia juga membina sejenis keatoman yang khusus berasaskan  idea dari  India . Ahli-ahli falsafah ini menjadi pengasas pandangan alam yang menggunakan kaedah perasionalan tanpa cerapan langsung .